Phần lớn các Control của asp.net hỗ trợ 1 hoặc nhiều sự kiện, ví dụ Control ASP.NET Button hỗ trợ sự kiện Click, khi người sử dụng nhấn chuột vào Button một sự kiện sẽ được đưa ra và công việc này được xử lý trên server.

Ví dụ: Trang UnderstandEvent.aspx

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”UnderstandEvent.aspx.cs” Inherits=”UnderstandEvent” %>

<script runat=”server”>

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

Label1.Text = TextBox1.Text;

}

</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC “- //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1– transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” >

<head runat=”server”>

<title>Hiểu về sự kiện phía server</title>

</head>

<body>

<form id=”form1″ runat=”server”>

<div>

<asp:TextBox ID=”TextBox1″ runat=”server”></asp:TextBox>

<asp:Button ID=”Button1″ OnClick=”Button1_Click”

runat=”server” Text=”Button” />

<hr />

<asp:Label ID=”Label1″ runat=”server” Text=”Label”></asp:Label>

</div>

</form>

</body>

</html>

Trong ví dụ trên gồm 3 Control của ASP.NET là TextBox, Label, và Button, mỗi khi người sử dụng nhập dữ liệu vào Textbox và nhấn vào Button sự kiện Button1_Click được đưa ra và điền dữ liệu từ TextBox và Label.

Nguồn: Sưu tầm

Chia sẻ.

Giới thiệu về Tác giả

Software Evolution

CỘNG ĐỒNG GIẢI TRÍ VIỆT
KẾT NỐI – GIAO LƯU – CHIA SẺ

Để lại một Trả lời